Mounjaro (tirzepatid) i Sverige

Mounjaro

Mounjaro är inte tillgängligt online. För behandling av fetma kan du prova Wegovy (semaglutid) och om du behöver diabetesbehandling kan du få Victoza (liraglutid) förskrivet.

Wegovy

Victoza

Vad är Mounjaro?

Mounjaro är ett injicerbart läkemedel för personer med typ 2-diabetes. Det används för att sänka blodsockernivåerna, men bara om de är avsevärt höga. Mounjaro innehåller tirzepatid och denna komponent är den huvudsakliga och enda aktiva substansen i läkemedlet.

Mounjaro är endast ordinerat till patienter över 18 år. Utöver injektionerna rekommenderas även fysisk aktivitet och kost för effektivare verkan. Läkemedlet kan användas både självständigt och i kombination:

 • Om andra diabetesläkemedel är ineffektiva (till exempel metformin) rekommenderas användning av Mounjaro;
 • Läkemedlet fungerar i kombination med andra diabetesläkemedel om de är otillräckliga för effektiv blodsockerkontroll.

Verkningsmekanism

Tirzepatid är som aktiv beståndsdel unik eftersom den tillhör klassen av dubbla antagonister till de huvudsakliga hämmande receptorerna GIP (glukosberoende insulinotropisk polypeptid) och GPP-1 (glukagonliknande peptid 1) [1].

Intressant att veta: 

 1. GIP är ett peptidhormon som produceras av duodenal och proximal tarmslemhinna.
 2. GPP-1 – ett hormon som produceras av cellerna i tunntarmens slemhinna.

Användning

Läkemedlet finns i form av en engångsspruta för injektion (dess livslängd är slut efter att all injektionsvätska har använts). Mounjaro har olika färgintervall, vilket beror på doseringen av läkemedlet i varje spruta. Dosen kan variera från 2,5 mg till 15 mg [2].

För att hitta rätt spruta är det nödvändigt att rådfråga en läkare och gradvis öka dosen tills önskad effekt uppnås eller den dosgräns som fastställts av läkaren uppnås.

Startdosen av Mounjaro är en injektionsspruta med en mängd på 2,5 mg aktiv substans. Den injiceras en gång i veckan, på samma dag, i nedre delen av buken, inre delen av låret eller yttre delen av axeln under 4 veckor. Efter den fjärde veckan kan den initiala koncentrationen ökas till 5 mg. Tabellen nedan visar läkemedlets gradering för optimal användning:

2,5 mgförsta 4 veckorna
5 mgfrån vecka 9
7,5 mgfrån vecka 13
10 mgfrån vecka 17
12,5 mgfrån vecka 21
15 mgfrån vecka 25

Instruktionerna ger 3 alternativ på underhållsdos: 5, 10 och 15 mg. Läkaren avgör vilken som är lämplig för patienten baserat på behandlingens effektivitet och toleransen för tirzepatid.

Köpa i Sverige

Att handla från ett vanligt apotek är okomplicerat, men onlineköp kräver noggrant övervägande. Endast specialiserade onlineplattformar tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster, inklusive läkarkonsultation, e-recept, läkemedelsval och leverans i hela Sverige.

För att lägga en beställning behöver du:

 1. Registrera dig på den medicinska plattformens webbplats.
 2. Besvara ett frågeformulär online.
 3. Få en läkares rekommendation och köpbekräftelse.
 4. Få en läkares konsultation om att välja rätt läkemedel (valfritt).
 5. Slutföra beställningen.
 6. Ta emot paketet.

Pris: fysiska apotek kontra onlinetjänster

Priset kan variera avsevärt mellan fysiska apotek och onlinetjänster. Det finns ett antal anledningar till prisskillnaden för samma läkemedel. Det kan bero på olika leverantörer, apotekets påläggsnivå, kampanjer och rabatter. Priset kan också påverkas av konkurrensen på marknaden och inkomstnivån för ett visst apotek. Alla dessa aspekter gäller för båda alternativen när man köper Mounjaro.

I fallet med onlinetjänster kan emellertid priset på läkemedlet vara högre på grund av de inkluderade tilläggstjänsterna såsom leverans och online-läkarkonsultation. Dessa tjänster är praktiska för patienter, men deras kostnad kan öka det totala priset på läkemedlet jämfört med fysiska apotek.

I Sverige är priset på Mounjaro måttligt högt. Med tanke på läkemedlets effektivitet kan resultatet av behandlingen däremot vara ekonomiskt motiverat.

Alternativ för behandling av diabetes

 • Ozempic – Ett injicerbart läkemedel som är utformat för att kontrollera blodsockernivån hos patienter med typ 2-diabetes, genom att minska aptiten och förbättra insulinkänsligheten.
 • Victoza – Ett injicerbart läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2, som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att minska aptiten och stimulera insulinproduktionen.
 • Metformin – Ett tablettläkemedel för behandling av typ 2-diabetes som verkar genom att minska glukosproduktionen i levern och öka vävnadens känslighet för insulin.

 Alternativ för viktminskning

 • Zepbound är ett injicerbart läkemedel som är utformat för vuxna med övervikt eller fetma och som har associerade medicinska problem. Det främjar viktminskning och viktretention, samt innehåller tirzepatid, vilket är den aktiva ingrediensen i detta läkemedel [3].
 • Saxenda är ett läkemedel för behandling av fetma eller viktkontroll hos vuxna. Det innehåller liraglutid som hjälper till att minska aptiten och som främjar viktminskning genom att fördröja frisättningen av mat från magen och minska antalet matportioner som tas.
 • Wegovy är också ett läkemedel mot fetma hos vuxna som är mycket likt Saxenda och Mounjaro, men innehåller den aktiva substansen semaglutid. Det är den mest effektiva GLP-1-receptoragonisten som gör att du kan gå ner cirka 15% av din kroppsvikt. 

Biverkningar

FrekvensnivåBeskrivning
Sällan förekommande·  akut pankreatit (symtom: svår buk- och ryggsmärta);
·  låga blodsockernivåer (registreras vid användning av Mounjarо i kombination med metformin);
·  sten i gallblåsan;
·  viktförlust;
·  förhöjda kalcitoninnivåer i blodet.
Mycket vanligt·  sjukdomskänsla;
·  Illamående;
·  kräkningar.
Vanlig·  låga blodsockernivåer (noteras ofta vid användning tillsammans med läkemedel som innehåller sulfonylurea eller insulin);
·  allergisk reaktion (symtom: klåda, eksem);
·  minskad aptit;
·  buksmärta;
·  matsmältningsbesvär;
·  förstoppning;
·  meteorism;
·  halsbränna;
·  svaghet;
·  frekvent puls;
·  förhöjd halt av pankreasenzymer i blodet (lipas och amylas).

Viktiga försiktighetsåtgärder att vara medveten om

Vissa forskare anser att Mounjaro kan orsaka sköldkörteltumörer, inklusive sköldkörtelcancer. Var uppmärksam på eventuella symtom som tumör eller svullnad i halsområdet, heshet, sväljningssvårigheter eller andfåddhet.

Om du har något av dessa symtom ska du tala om det för din läkare.

 • Använd inte Mounjaro om du eller någon i din familj någonsin har haft en typ av sköldkörtelcancer som kallas medullärt sköldkörtelkarcinom.
 • Använd inte Mounjaro om du har multipelt endokrint neoplasiasyndrom typ 2.
 • Använd inte Mounjaro om du är allergisk mot det eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel.

*I studier på råttor har Mounjaro orsakat multipla tumörer eller sköldkörtelcancer hos de försöksdjur som testats. Förekomsten av dessa sjukdomar hos människor har inte upptäckts.

Vanliga frågor

Zepbound och Mounjaro är två handelsnamn för samma läkemedel med den aktiva substansen tirzepatid. FDA har godkänt Zepbound för behandling av övervikt och fetma och Mounjaro för behandling av typ 2-diabetes. Trots de olika FDA-godkända namnen och användningsområdena är de aktiva ingredienserna och doseringen desamma. Eli Lilly and Company har inte ansökt om registrering av Zepbound i EU. EMA överväger att utvidga indikationerna för Mounjaro för användning vid behandling av fetma [3].

Om du slutar ta Mounjaro kan din kropp uppleva matsmältningsbesvär såsom kräkningar, diarré eller förstoppning. Det kommer att ta några dagar för din kropp att anpassa sig till frånvaron av läkemedlet. Rådfråga din läkare innan du slutar för att undvika oönskade resultat.

Varumärket Mounjaro (liksom rättigheterna till den aktiva substansen tirzepatid) ägs av Eli Lilly and Company, ett amerikanskt läkemedelsföretag, och dess dotterbolag.   

Läkemedlet har en lång halveringstid på 5 dagar, men det tar 25 dagar för Mounjaro att helt elimineras av kroppen.

Eftersom det är nödvändigt att följa föreskrifterna när man tar detta läkemedel, nämligen att följa en bra kosthållning och leva en hälsosam livsstil, vilket i sin tur är en av de viktigaste faktorerna för viktminskning, så observeras en positiv trend. Försök har visat mycket optimistiska resultat – upp till 20% viktminskning.

Den aktiva substansen i Mounjaro är tirzepatid. Tirzepatid sänker blodsockernivån på ett liknande sätt som insulin, men de verkar på olika sätt: tirzepatid stimulerar endast insulinproduktionen som svar på förhöjda blodsockernivåer, medan insulin direkt sänker blodsockernivån. Tirzepatid kan inte ersätta insulin.

I Sverige kan inköp av Mounjaro som ett läkemedel mot typ 2-diabetes omfattas av en socialförsäkring. Diskutera denna möjlighet med din läkare. Mounjaro för behandling av fetma eller för kronisk viktkontroll är dock inte berättigad till finansiering. Välj därför medicinska onlineplattformar med gynnsamma priserbjudanden och kvalitetstjänster när du handlar.

Enligt tillverkaren kan läkemedlet förvaras i kylskåp eller vid en temperatur som inte överstiger 30°C i upp till 21 dagar. Men om klimatet i ditt land inte överstiger temperaturnormen kan preparatet förvaras i rumstemperatur. Lämna inte Mounjaro i solljus, utan förvara det på en mörk plats.

Nej, Mounjaro orsakar inte kroppssmärta enligt studier. Vissa patienter kan dock uppleva rygg- eller buksmärtor som symtom på vissa tillstånd som orsakas av tirzepatidintolerans.

För närvarande finns det inga belägg för att läkemedlet Mounjaro orsakar sömnlöshet. Det finns dock ett antal faktorer som exempelvis stress, användning av koffein, alkohol eller andra läkemedel som kan påverka din sömn.

Mounjaro kan orsaka håravfall. Detta är en sällsynt biverkning, men denna möjlighet bör beaktas under behandlingen och du bör reagera i tid på de första symtomen på skallighet.

Källor:

 1. Zhou Q, Lei X, Fu S, Liu P, Long C, Wang Y, et al. Efficacy and safety of tirzepatide, dual GLP-1/GIP receptor agonists, in the management of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetology & Metabolic Syndrome. 3/10, 2023. Tillgång: 10/2, 2024 https://dmsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13098-023-01198-4
 2. Al-Sammak U. Effektiviteten av tirzepatid jämfört med andra konventionella läkemedelsbehandlingar mot typ-2 diabetes. Tillgång: 10/2, 2024. https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1766880/FULLTEXT01.pdf
 3. Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, Wharton S, Connery L, Alves B, et al. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity. New England Journal of Medicine. 4/6, 2022. Tillgång: 10/2, 2024. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2206038